Quan sát hình vẽ và cho biết đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD bao nhiêu xăng–ti–mét ?

A.

47cm

B.

57cm

C.

37cm

D.

42cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD số xăng-ti-mét là: $159 - 112 = 47\,(cm)$ Đáp số: 47cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.