Quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch Biên giới khi nào?

A.

Ngày 6 - 9 - 1950.

B.

Ngày 16 - 9 - 1950.

C.

Ngày 18 - 9 - 1950.

D.

Ngày 13 - 10 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 16 - 9 - 1950.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.