Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

A.

0,6AA: 0,4aa

B.

100% Aa

C.

0,25AA: 0,5Aa : 0,25 aa

D.

0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C

quần thể đạt CBDT thoa mãn: 

p2 ×  q2  = (2pq/2)2  hay 0,25x0,25=(0,5/2)2
Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.