Quốc hội khoá I đã nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách bao nhiêu ghế trong Quốc hội không qua bầu cử?

A.

70 ghế.

B.

4 ghế.

C.

33 ghế.

D.

333 ghế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

70 ghế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.