Quy định "... Công dân có các nghĩa vụ sau đây: Thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững;..." thuộc Điều mấy của Pháp lệnh Dân số năm 2003?

A.

Điều 6

B.

Điều 7

C.

Điều 4

D.

Điều 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều 4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.