Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên ( trừ trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử) đều được tham gia bầu cử, thể hiện nguyên tắc?

A.

Phổ thông.        

B.

Trực tiếp.        

C.

Phiếu kín.        

D.

Bình đẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân: Điều 27 HP 2013 quy định “ Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc Hội,HĐND. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.

- Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND.

* Những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử:

+ Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật . + Người đang phải chấp hành hình phạt tù.

+ Người đang bị tạm giam.

+ Người mất năng lực hành vi dân sự.

* Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân:

+ Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Theo nguyên tắc phổ thông, mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...