Quy đồng mẫu số các phân số $\frac{{11}}{{12}},\frac{9}{{10}},\frac{4}{5}$ được các phân số tương ứng là:

A.

$\frac{{55}}{{60}},\frac{{54}}{{60}},\frac{{48}}{{60}}$

B.

$\frac{{22}}{{30}},\frac{{18}}{{30}},\frac{9}{{30}}$

C.

$\frac{{100}}{{120}},\frac{{108}}{{120}},\frac{{96}}{{120}}$

D.

$\frac{{55}}{{120}},\frac{{54}}{{120}},\frac{{48}}{{120}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{{11}}{{12}} = \frac{{11 \times 5}}{{12 \times 5}} = \frac{{55}}{{60}};\frac{9}{{10}} = \frac{{9 \times 6}}{{10 \times 6}} = \frac{{54}}{{60}};\frac{4}{5} = \frac{{4 \times 12}}{{5 \times 12}} = \frac{{48}}{{60}}$ Vậy quy đồng mẫu số các phân số $\frac{{11}}{{12}},\frac{9}{{10}},\frac{4}{5}$ được các phân số tương ứng là: $\frac{{55}}{{60}},\frac{{54}}{{60}},\frac{{48}}{{60}}$.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.