Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{2}{3}$ và $\frac{7}{8}$ được hai phân số tương ứng là:

A.

$\frac{{16}}{{24}}$ và $\frac{{21}}{{24}}$

B.

$\frac{{16}}{{21}}$ và $\frac{{24}}{{21}}$

C.

$\frac{{14}}{{24}}$ và $\frac{{21}}{{24}}$

D.

$\frac{{18}}{{24}}$ và $\frac{{20}}{{24}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{2}{3} = \frac{{2 \times 8}}{{3 \times 8}} = \frac{{16}}{{24}};\frac{7}{8} = \frac{{7 \times 3}}{{8 \times 3}} = \frac{{21}}{{24}}$ Vậy quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{2}{3}$ và $\frac{7}{8}$ ta được hai phân số tương ứng là: $\frac{{16}}{{24}}$ và $\frac{{21}}{{24}}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.