Quy hoạch đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ nhằm

A.

tăng thêm số dân đô thị.

B.

tăng số lao động phi nông nghiệp

C.

chuyển đổi cơ cấu kinh tế đô thị.

D.

đảm bảo sự cân đối giữa phát triển đô thị với kinh tế  - xã hội và môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đảm bảo sự cân đối giữa phát triển đô thị với kinh tế  - xã hội và môi trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.