Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội có nghĩa là mọi công dân được biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước

A.ban bố tình trạng khẩn cấp.
B.yêu cầu giãn cách xã hội.
C.góp ý xây dựng văn bản luật.
D.tiến hành hoạt động cứu trợ.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội có nghĩa là mọi công dân được thảo luận, góp ý kiến về xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của công dân như Hiến pháp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.