Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A.

các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.

B.

đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

C.

làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

D.

đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 5, 6, suy luận. Cách giải: Trật tự thế giới mới là trật tự hai cực Ianta với đặc trung là chia thành hai phe TBCN và XHCN, đứng đầu là Liên Xô và Mĩ. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến sự phân chia nay là quyết định của Hội nghị Ianta đặc biệt là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận. Chọn lầm và chú ý: đáp án A: không phải nước tham chiến nào cũng được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh. đáp án C: nguyên nhân dân đèn trật tự hai cực hai phe hình thành là do những quyết định của Hội nghị Ianta. - đáp án D: quyết định của Hội nghị Ianta không dẫn đến sự giải thể của chủ nghĩa thực dân, nó giải thế do tác động của phong trào giải phóng dân tộc.

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...