Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions:

U.N diplomats abandoned efforts to draft a treaty that would outlaw human cloning. They will likely settle for a weaker statement, and won't seek a widespread ban, officials said. The debate began when Italy introduced document into the U.N to stop any attempt at cloning human life. The Belgians objected to the use of term "human life" in the document, because they feared it would put a stop to all forms of human cloning.
There is near universal support among the United Nation's 191 members for a ban on reproductive cloning-creating cloned babies. Many countries have wrested over whether to allow cloning for stem cell and other types of research. Indeed, many researchers beleive that stem cells could be used to repair nerve tissue or cure diseases, including Alzheimer's. Stem cells are taken from embryos and cloned, but extracting these cells kills the embryo. Opponents say that this is equal to murder.

Question: Which of the following best describes the organization of this passage?

A.

A: a chronological listing of steps used in cloning

B.

B: a discussion of ways to use cloning for better health

C.

C: a description of nation's opinions about cloning and reasons for those opinions

D.

D: none of the answers

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Dịch nghĩa: Trong số các phương án sau, đâu là miêu tả đúng nhất về bố cục của bài văn?

A. Liệt kê các bước nhân bản theo trình tự thời gian

B. Bàn luận về cách sử dụng nhân bản để có sức khỏe tốt hơn

C. quan điểm của các quốc gia về nhân bản và lí do cho những quan điểm đó

D. không phương án nào đúng

Giải thích: Có thể thấy bài viết không hề đề cập đến các bước trong quá trình nhân bản, A sai. Về việc nhân bản có lợi ích về mặt sức khỏe, tác giả có đề cập đến ở đoạn 2 nhưng đưa ra thông tin đó là để giải thích cho việc tại sao các quốc gia lại không đồng ý cấm nhân bản. Tương tự như vậy, ở đoạn 1 và 2 đề có những nguyên nhân đi sau giải thích cho quan điểm của các quốc gia (because they feared it would put a stop to all forms of human cloning, stem cells could be used to repair nerve tissue or cure diseases, hay là this is equal to murder.)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...