Rút gọn phân số $\frac{{393}}{{524}}$ được một phân số là:

A.

$\frac{3}{4}$

B.

$\frac{3}{5}$

C.

$\frac{2}{3}$

D.

$\frac{3}{7}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{{393}}{{524}} = \frac{{393:131}}{{524:131}} = \frac{3}{4}$; $\frac{3}{4} = \frac{6}{8};\,\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$ Do đó không thể rút gọn phân số $\frac{{393}}{{524}}$ thành các phân số $\frac{3}{5};\,\frac{2}{3};\,\frac{3}{7}$ được. Vậy rút gọn phân số $\frac{{393}}{{524}}$ được một phân số là $\frac{3}{4}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...