Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây?

(1) H2/Ni, t°

(2) Cu(OH)2

(3) [Ag(NH3)2]OH

(4) CH3COOH (H2SO4 đặc).

A.

(1), (2).

B.

(2), (4).

C.

(2), (3).

D.

(1), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(2), (4).

Cu(OH)2 và CH3COOH (H2SO4 đặc).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...