Saccarozơ có thể tác dụng với hóa chất nào sau đây?

(1) Cu(OH)2.

(2) AgNO3/NH3.

(3) H2/Ni, t°.

(4) CH3COOH/H2SO4 đặc, nóng.

A.

(1), (2).

B.

(2), (3).

C.

(3), (4).

D.

(1), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1), (4).

Saccarozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 và CH3COOH/H2SO4 đặc, nóng.

Saccarozơ không có phản ứng với AgNO3 vì trong phân tử không còn nhóm OH hemiaxetat tự do.

Saccarozơ không có phản ứng với H2/Ni, t° vì trong phân tử không có liên kết bội

C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2O + 2H2O

C12H22O11 + 3CH3COOH C9H13O9(CH2OCOCH3)3 + 3H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...