Sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian:

(1). Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

(2). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương do Lê Hồng Phong chủ trì họp ở Thượng Hải.

(3). Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế lao động tại khu Đấu Xảo – Hà Nội.

A.

         1,2,3.

B.

         3,2,1.

C.

         2,1,3.

D.

         3,1,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sắp xếp. Cách giải: (2). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương do Lê Hồng Phong chủ trì họp ở Thượng Hải (7/1936) (1). Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương (3/1938) (3). Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế lao động tại khu Đấu Xảo – Hà Nội (1/5/1938).

Đáp án đúng là C!        

         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.