Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tư thời gian: 1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. 2. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Pháp bản Tạm ước. 3. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ

A.

2,1,3.          

B.

1,3,2.          

C.

3,2,1.          

D.

2,3,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sắp xếp Cách giải:  1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. (6-1-1946) 2. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Pháp bản Tạm ước.(14-9-1946) 3. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký vói Pháp bản Hiệp định Sơ bộ. (6-3-1946).

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.