Sau chiến tran thế giới thứ nhất (1914-1918), lực lượng cách mạng to lớn và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là

A.

Tư sản dân tộc.         

B.

Công nhân.

C.

Tiểu tư sản.         

D.

Nông dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 78 Cách giải: Sau chiến tranh thế giới tức là trong cuộc Khai thác thuộc địa lần thứ hai, nông dân là là lực lượng to lớn và đông đảo nhất của dân tộc. Đáp án đúng là D!            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.