Sau chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A.

         Sự xác lập trật tự hai cực Ianta.         

B.

         Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.

C.

         Sự suy yếu của các đế quốc Anh và Pháp.         

D.

         Sự giúp đỡ của Liên Xô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 35,36, suy luận Cách giải: Bước ra khỏi chiến tranh thế giới thế hai, hầu hết các quốc gia đều chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó có Anh và Pháp. Chính vì bị tàn phá nặng nền nên tiềm lực kinh tế và quân sự của hai nước này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đất nước thống trị mình suy yếu tất nhiên sẽ là điều kiện thuân lợi cho các nước thuộc địa nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong đó có các nước châu Phi. Sau năm 1945, lần lượt các nước châu Phi lần lượt giành được độc lập: Mở đầu là cuộc binh biến của binh lính và sĩ quan yêu nước Ai Cập (1952), lật đồ vương triều Pharuc, chỗ dựa của thực dân Anh, lập ra nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). Tiếp theo là Libi (1952), An-giê-ri. (1954-1962). => Sự suy yếu của Anh và Pháp là điều kiện khách quan có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.  Đáp án đúng là C!         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...