Sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô đã thực hiện chính sách với mục tiêu gì?

A.

Liên kết chặt chẽ với Mĩ, mở rộng ảnh hưởng ở Châu Âu.

B.

Liên kết chặt chẽ với các nước Tây Âu, mở rộng ảnh hưởng ở Châu Âu.

C.

Bảo vệ hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

D.

Hòa bình, trung lập tích cực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.