Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp tư sản bị phân hoá thành mấy bộ phận?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản ra đời, phát triển và phân hóa thành hai bộ phận: tầng lớp tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng, tầng lớp tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.