Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam?         

A.

Công nhân với tư sản.

B.

Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

C.

Nông dân với địa chủ.

D.

Địa chủ với tư bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.