Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Việt Nam xuất hiện những mâu thuẫn chủ yếu nào

A.

Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản,mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp,mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

C.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.

D.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa tiểu tư sản với địa chủ phong kiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp,mâu thuân giữa nông dân với địa chủ phong kiến

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...