Sau chiến tranh thế giới thứ nhất yếu tố nào thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

A.

Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.

B.

Giai cấp tư sản giành được vị thế cao hơn về kinh tế-chính trị

C.

Ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.

D.

Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk11 trang 140, suy luận Cách giải: Vào đầu thế kỉ XX, cùng với sự xuất hiện của tầng lớp tư sản và tiểu tư sản, nhiều tân thư, tân báo của Trung Hoa cổ động đã được du nhập vào Việt Nam. Các sĩ phu yếu nước thức thời đã tiếp nhận nó một cách nồng nhiệt. Đặc biệt là tư tưởng của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Thêm vào đó, những đổi mới của Nhật Bản sau cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ngày càng củng cố niềm tin của họ vào con đường cách mạng tư sản.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...