Sau chiến tranh thế giới thứ thứ nhất, sự kiện nào của thế giới có tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam?      

A.

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.         

B.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công.         

C.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.         

D.

Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở Châu Phi và Mĩ Latinh.    

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.