Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, kinh tế Việt Nam như thế nào?

A.

Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

B.

Lạc hậu, nghèo nàn, lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

C.

Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

D.

Sánh ngang với kinh tế Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B ! 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...