Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

A.

Lai thuận.

B.

Cho tự thụ phấn

C.

Lai phân tích

D.

Lai nghịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng: Lai phân tích.

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.