Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp,còn có giai cấp nào trở thành đối tượng

 của cách mạng Việt Nam?

A.

nông dân

B.

công nhân

C.

địa chủ phong kiến

D.

tư sản dân tộc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

địa chủ phong kiến

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.