She works six days...........week

A.

in

B.

for

C.

x

D.

a

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Twice a week Six days a week bao nhiêu lần 1 tuần

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.