Shortly after receiving her gold medal, the Olympic champion answered questions at the press _____.

A.

discussion

B.

assembly

C.

conference

D.

seminar

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.