Since motion pictures________, we have had a new kind of entertainment.

A.

were invented

B.

have been invented

C.

will have been invented

D.

had been invented

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:since

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...