Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up immediately.

A.

You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely harmful habit.

B.

Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely harmful habits.

C.

When you give up smoking immediately, you will affect your health with this harmful habit.

D.

As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phù hợp về nghĩa của câu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.