Số chất đồng phân có chứa nhân benzen phản ứng với Na, có CTPT C7H8O là:

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4.

C6H5-CH2-OH; CH3-O-C6H5.

          CH3OH

(đồng phân có OH).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.