Số điểm cực tiểu của hàm số y = x4 - 2x2 là:

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2

Hàm số y = x4 - 2x2 có y' = 4x3 - 4x ; y' = 0 ⇔ x = -1, x = 0, x = 1. Khi đi qua hai giá trị -1 và 1, đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương. Do đó, số điểm cực tiểu của hàm số là 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.