Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào?

(1):  ABCD•EFGH → ABGFE•DCH

(2):  ABCD•EFGH → AD•EFGBCH

A.

(1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.

B.

(1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động.

C.

(1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động.

D.

(1): chuyển đoạn không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1): đảo đoạn CD.EFG chứa tâm động; (2): chuyển đoạn BC trong một nhiễm sắc thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...