Số đồng phân amin bậc 1 có cùng công thức phân tử C5H13N là  

A.

A: 6

B.

B: 9

C.

C: 7

D.

D: 8

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C­5H13N có các đồng phân bậc 1:

C – C – C – C – C – NH2

C – C – C – C(CH3) – NH2

C – C – C(CH3) – C – NH2

C – C(CH3) – C – C – NH2

C– C – C(CH3)2 – NH2 (CH3)3

C – C – NH2 (C2H5)2C – NH2

C – C(CH3) – C(CH3) – NH2

Vậy đáp án đúng là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.