Số lượng ATP được tạo ra từ chuỗi hô hấp là

A.

4.

B.

8.

C.

10.

D.

32.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

32.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.