Số lượng đồng phân chứa vòng benzen của các chất có công thức phân tử C7H7Br và C7H6Br2 lần lượt là :

A.

5 và 10.

B.

4 và 9.

C.

4 và 10.           

D.

5 và 8. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C6H5CH2Br; o,m,p-CH3-C6H4-Br;

C6H5CHBr2; o,m,p-Br-C6H4-CH2Br; (Br)(Br)(CH3)-C6H3 (1,2,3; 1,2,4; 1,2,5)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...