Số lượng tử n của mức năng lượng thấp nhất của nguyên tử hiđrô:

A.

Bằng 0.

B.

Bằng 1.

C.

Tùy thuộc kích thước của quỹ đạo.

D.

Tùy thuộc vào vận tốc êlectron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bằng 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.