Số nghiệm của phương trình img1 trên khoảng img2 là?        

A.1
B.2
C.3
D.4
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phương trình img1. img2.  img3 không có giá trị img4 thỏa mãn.  img5 Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.