Số tiếp tuyến đi qua điểm img1 của đồ thị hàm số img2 là:

A.

3.

B.

2.

C.

0.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Phương pháp: Giả sử img1 là điểm thuộc đths sao cho tiếp tuyến img2 tại đó có hsg là k img3  Đề đồ thị hàm số tiếp xúc với img4 thì img5 có nghiệm Giải hệ trên ta được img6 Suy ra có n pttt qua M - Cách giải Gọi k là hệ số góc tiếp tuyến img7 với đồ thị (C) đi qua img8 img9 có dạng: img10 Để img11 tiếp xúc với (C) thì img12 có nghiệm. img13  img14  => Có 1 pttt đi qua img15.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.