Sự biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình ở sinh vật hết sức đa dạng, phong phú là do:

A.

Mỗi tính trạng có thể do 1 gen hay nhiều gen quy định.

B.

Mỗi gen có thể chi phối nhiều tính trạng.

C.

Sự biểu hiện kiểu hình của một sinh vật còn phụ thuộc vào môi trường.

 

D.

Mỗi tính trạng có thể do 1 gen hay nhiều gen quy định, mỗi gen có thể chi phối nhiều tính trạng và sự biểu hiện kiểu hình của một sinh vật còn phụ thuộc vào môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mỗi tính trạng có thể do 1 gen hay nhiều gen quy định, mỗi gen có thể chi phối nhiều tính trạng và sự biểu hiện kiểu hình của một sinh vật còn phụ thuộc vào môi trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...