Sự khác biệt về phương hướng cách mạng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1959 – 1965 so với giai đoạn 1954 – 1959 là

A.

kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

B.

đấu tranh chính trị là chủ yếu.

C.

đấu tranh vũ trang là chủ yếu.

D.

đấu tranh binh vận là chủ yếu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giai đoạn 1954-1959: Cách mạng miền Nam chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ,giữ gìn lực lượng cách mạng. - Giai đoạn 1959-1965: Tháng 1/1959 Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định miền Nam sử dụng cách mạng bạo lực. Phương hướng cơ bản là giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị của Mĩ – Diệm.  Đáp án đúng là A! 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...