Sự kiện chính trị có ý nghĩa thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi là:         

A.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương.         

B.

Hội nghị đại biểu thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên – Lào.         

C.

Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.         

D.

Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.    

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.