Sự phân li của một axit yếu HA ở trạng thái cân bằng có [A] = 2,0 × 10-3M và [HA] = 1,0M thì hằng số phân li axit Ka là:

A.

4,0 × 10-6.

B.

2,0 × 10-5.

C.

2,0 × 10-2.

D.

5,0 × 10-4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4,0 × 10-6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.