Sự phát sinh và phát triển của sự sống đã trải qua các giai đoạn tiến hóa nào?

A.

Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa hóa học.

B.

Tiến hóa lí học, tiến hóa hóa học, tiến hóa sinh học.

C.

Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.

D.

Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.