Ta mở chiến dịch Tây Bắc từ khi nào?

A.

Từ ngày 10 - 12 - 1952.

B.

Từ ngày 10 - 10 - 1952.

C.

Từ ngày 14 - 10 - 1952.

D.

Từ ngày 14 - 11 - 1952.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ ngày 14 - 10 - 1952.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.