Ta xét các mệnh đề sau:
1. Đồ thị các hàm số y = sinx và y = -sinx thì đối xứng qua trục hoành.
2. Đồ thị các hàm số y = sinx và y = -sinx thì đối xứng qua trục tung.
3. Đồ thị các hàm sô y = sinx và y = -sinx đều nhận gốc tọa độ O là tâm đối xứng.
Trong các mệnh đề trên:

A.

Không có mệnh đề nào đúng.

B.

Có 1 trong 3 mệnh đề đúng.

C.

Có 2 trong 3 mệnh đề đúng.

D.

Tất cả 3 mệnh đề đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi (C1) và (C2) lần lượt là đồ thị của các hàm số y = sinx và y = -sinx.
Dễ thấy (C1) và (C2) đối xứng qua trục hoành.
Nhận thấy nếu điểm M(x; y) ∈ (C1) thì điểm M’(-x; y) ∈ (C2) nên (C1) và (C2) đối xứng qua trục tung.
Các hàm số y = sinx và y = -sinx đều là các hàm số lẻ nên đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.
Vậy cả 3 mệnh đề đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...