Tại 3 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a = 40cm, Người ta đặt 3 điện tích điểm dương bằng nhau q1= q2 = q3 = 5.10-9C. Véctơ cường độ điện trường tại đỉnh thứ 4 của hình vuông có độ lớn bằng

A.

355V/m

B.

35,5V/m

C.

538V/m

D.

53,8V/m

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

53,8V/m

Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm D là  =  +  + 

 là cường độ điện trường do A gây ra tại D nên hướng dọc theo AD

 là cường độ điện trường do B gây ra tại D hướng dọc theo BD

 là cường độ điện trường do C gây ra tại D nên hướng dọc theo CD

 ⊥ , có độ lớn:

 

Cường độ điện trường tổng hợp tại D:

E = E13 = 39,7 + 14,05 = 53,75 ≈ 53,8 (V/m)

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.