Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 60 (Hz), tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 10 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ 10 là 1,8 m. Tốc độ truyền sóng là ?

A.

12 m/s.

B.

15 m/s.

C.

6 m /s.

D.

10,8 m /s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1 10 gợn lồi liến tiếp cách nhau 1,8 m img2 Tốc độ truyền sóng là img3  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.